Lindy Jackson

Doane Hall of Chemistry Coordinator
Steffee Hall Coordinator

Chemistry, Biology
ljackson@allegheny.edu
(814) 332-5363
Office Location: Doane-Chem B101
Box Number: 15